vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand til personer med nedsatt funksjonevne og omfattende hjelpebehov.

Kommunene skal tilby brukerstyrt personlig assistanse som et alternativ eller supplement til helse- og omsorgstjenestene som kommunen yter. Det er bruker og kommunen som sammen vurderer om bruker kan nyttiggjøre seg BPA-ordningen.

I tillegg til kommunal drift av BPA-ordningen, har Vestregionens kommuner inngått avtaler med seks private leverandører som yter BPA-tjenester. Gjeldende avtaleperiode løper ut i 2018, og kan forlenges med inntill 2 år. Foreløpig har alle kommuner benyttet muligheten til forlengelse - i første omgang ut 2019.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble lovfestet fra 1. januar 2015; se Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Rettighetsfestingen er ment å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

Vestregionen drifter et erfaringsnettverk der tjenesteansvarlige, kommuneadvokater og andre ledere i kommunene deltar. Her diskuterer vi lov og avtaleverk, konsekvenser av rettighetsfesting, forhold knyttet til egen og eksterne leverandørers praksis. Nettverket diskuterer også enkeltsaker og konkrete problemstillinger, med sikte på å etablere lik praksis. Nettverket har gjennomført felles revisjon av leverandørenes opplæring og oppfølging av assistenter og arbeidsledere samt kontroll av lønns- og arbeidsvilkår våren 2017.
Sekretariatet i i Vestregionen formidler beste praksis mellom kommunene, leder nettverksmøtene og forbereder innkomne saker. Sekretariatet gjennomfører også oppfølgingsmøter med de eksterne leverandørene, og besvarer henvendelser fra disse, på vegne av kommunene.

KS har våren 2017 gjennomført en undersøkelse som viser at norske kommuner innfrir intensjonene i rettighetsfestingen, og strkker seg langt for å innfri brukernes ønsker. Undersøkelsen viser at kommunene alltid gir tilbud om andre tjenester dersom søker får avslag. Hovedårsakene til at BPA ikke innvilges er er at
- brukers behov er for liten i omfang
- det er behov for punkttjenester (som gjør at BPA ikke er praktisk mulig)
- bruker har behov for helsetjenester
- bruker kan ikke være arbeidsleder

 

 

 

Bilde: karmøy kommune